Privacy policy

Via deze privacyverklaring wil Fulfilment Solutions inzicht geven hoe wij met de persoonsgegevens van onze cliënten, hun wettelijke vertegenwoordigers, belangstellenden en andere relaties omgaan.

 • Fulfilment Solutions is gevestigd te Schillingweg 50, 2153PL te Nieuw Vennep en afdeling Marketing is waarnemend functionaris gegevensbescherming. Indien wenselijk kunt u contact opnemen met door een brief te sturen naar genoemd adres of door een e-mail naar sales@fulfilmentsolutions.nl te sturen.
 • Deze verklaring heeft betrekking op alle persoonsgegevens die Fulfilment Solutions verwerkt in het kader van haar dienstverlening.
 • Wij verwerken persoonsgegevens zodat we kwalitatieve diensten, service en actuele data onze klanten kunnen leveren.
 • Wij vragen alleen die gegevens, die wij nodig hebben voor de desbetreffende werkzaamheden of diensten.
 • Wij bewaren de verstrekte gegevens niet langer dan noodzakelijk, rekening houdend met de wettelijke bewaartermijnen.
 • Wij geven of verkopen de gegevens niet door aan derde partijen, tenzij dat voor de afhandeling van de dienstverlening noodzakelijk is en als vanzelfsprekend geldt.
 • Aan deze derde partijen stellen wij hoge eisen ten aanzien van het beschermen van de persoonsgegevens. Wij controleren regelmatig of die partijen voldoen aan de eisen die wij aan hen stellen.
 • Vanzelfsprekend nemen wij zelf ook de noodzakelijke beschermende maatregelen, zodat we kans op verlies of onbevoegde toegang zo klein mogelijk maken.
 • Binnen de organisatie zorgen we dat alleen de personen die toegang tot de gegevens nodig hebben voor het leveren van diensten of het administratief afhandelen van hiervan. Via afdeling Marketing kunt u schriftelijk inzage vragen wie er toegang tot uw gegevens heeft.
 • Eenieder die weet of denkt dat wij gegevens over hem hebben verzameld, verwerkt en bewaard heeft het recht te vragen wat wij met zijn gegevens doen of hebben gedaan. Na een schriftelijke aanvraag zullen wij een volledig overzicht daarvan in begrijpelijke en schriftelijke vorm aan u opleveren. Daarin vermelden wij het doel van de verwerking en geven we een opsomming van de categorieën van gegevens waarop de verwerking betrekking heeft. Ook vermelden wij de ontvangers van de gegevens en, indien aanwezig, de beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens. Alles vanzelfsprekend binnen de redelijkheid van het verzoek en na identificatie van rechtmatigheid. Daarbij houden we altijd de belangen van andere betrokkenen in de gaten en in geval van conflicterende belangen zullen we naar een passende oplossing zoeken. Wij zullen de gevraagde informatie binnen vier weken opleveren. Indien de vraag echter dermate complex is dat de termijn van vier weke niet haalbaar blijkt te zijn brengen we u daarvan schriftelijk op de hoogte en kunnen wij de beantwoordingstermijn met maximaal vier weken verlengen.
 • Als u onjuistheden in uw gegevens hebt geconstateerd heeft u recht de gegevens te laten corrigeren. Wij zullen binnen alle redelijkheid zorg dragen dat de gegevens op de voorkomende locaties worden aangepast.
 • Indien u gebruik wilt maken van uw recht om uw gegevens uit onze systemen te laten verwijderen zullen wij daar invulling aan geven, zolang dat niet strijd is met wettelijke kaders of het de dienstverlening in gevaar brengt. Dit alles binnen de redelijkheid van de mogelijkheden. Niet alle door Fulfilment Solutions in gebruik zijnde systemen hebben de mogelijkheid om gegevens volledig te verwijderen.
 • Om de dienstverlening van Fulfilment Solutions te verbeteren kunnen we gebruikmaken van profilering. In voorkomend geval zullen we alleen gebruik maken van geanonimiseerde gegevens.
 •  Als het verwerken van persoonsgegevens gebaseerd is op uw toestemming, kunt u deze ook weer intrekken, uitzonderingen daargelaten. Vanzelfsprekend kunnen we de verwerking niet met terugwerkende kracht ongedaan maken. De verwerking zal, indien mogelijk conform wet- en regelgeving vanaf moment van intrekking worden stopgezet en de gegevens zullen daar waar mogelijk worden verwijderd.
 • Het staat Fulfilment Solutions vrij om de privacyverklaring aan te passen zonder toestemming van derden.
 • Hoewel Fulfilment Solutions streeft naar volledigheid en correctheid, is het mogelijk dat bepaalde informatie in deze verklaring ontbreekt of incorrect is. Wij stellen kritiek en commentaar omtrent deze verklaring zeer op prijs en die kan via een e-mail doorgegeven worden aan de functionaris gegevensbescherming (afdeling Marketing).

 

Cookies

De Fulfilment Solutions maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies.

Wat is een cookie?

Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestandjes welke uw computer ontvangt wanneer u één van onze websites bezoekt. Cookies worden toegepast op vrijwel alle websites. Het gebruik van cookies is voor de dienstverlening via de website door de Fulfilment Solutions  belangrijk en de Fulfilment Solutions wil u dan ook zo goed mogelijk informeren over haar gebruik van cookies.

Met behulp van cookies zorgt Fulfilment Solutions er onder meer voor dat u bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. We maken het surfen op onze website makkelijker voor u. Daarnaast kunnen we de inhoud van uw winkelwagentje voor u onthouden. Ook kunnen wij dankzij cookies zien hoe de website wordt gebruikt en waar wij deze nog kunnen verbeteren. Het cookie statement legt uit welke cookies de Fulfilment Solutions inzet om haar online diensten mogelijk te maken.

Soorten cookies

Cookies welke de Fulfilment Solutions gebruikt zijn te verdelen in verschillende soorten:

1. Noodzakelijk cookies en cookies voor gevraagde dienstverlening
Sommige cookies zijn onmisbaar voor een goede werking van onze website of voor het leveren van een door u gevraagde dienst, zoals een automatische log-in of het automatisch invullen van uw gegevens.

2. Optimalisatie cookies
Wij gebruiken deze cookies onder andere om informatie te verzamelen. Met deze informatie zien we welke pagina’s het meest bezocht worden, welke pagina’s effectief zijn en welke pagina’s foutmeldingen opleveren. Met deze informatie optimaliseren we het gebruiksgemak van de website en volgt de Fulfilment Solutions niet individuele bezoekers.

3. Relevantie cookies
De Fulfilment Solutions en onze adverteerders gebruiken van tijd tot tijd cookies om u te voorzien van advertenties waarvan wij denken dat deze relevant voor u zijn, op basis van eerder door u opgevraagde pagina’s. Voor het gebruiken van deze cookies zal de Fulfilment Solutions uw toestemming vragen.

4. Social media en externe cookies
Wanneer u bent ingelogd in uw sociale media websites (Facebook, Google, Twitter, Instagram, etc.) en op de Fulfilment Solutions website toestemming heeft gegeven voor deze categorie cookies, kunt u gebruik van maken van extra functionaliteiten. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het eenvoudig delen van informatie via Facebook Like, Google+, Twitter, Instagram, etc. Voor de cookies die de social media partijen plaatsen en de mogelijke data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven. Let op dat deze verklaringen regelmatig kunnen wijzigen. Fulfilment Solutions heeft daar geen invloed op.

Blokkeren van cookies

Uiteraard is het ook mogelijk om cookies te blokkeren of om geen toestemming te geven. De meeste internetbrowsers kunnen zodanig ingesteld worden, dat cookies niet geaccepteerd worden. De wijze waarop u dit kunt doen is afhankelijk van de browser die u gebruikt. U dient er rekening mee te houden dat bepaalde delen van de Fulfilment Solutions website niet of niet optimaal zullen functioneren wanneer u cookies blokkeert. De manier waarop u cookies uit kunt schakelen verschilt per browser.

Cookies achteraf verwijderen

Na het bezoek aan www.fulfilmentsolutions.nl kunt u ervoor kiezen om de cookies van uw computer verwijderen.